شرکت بازرگانی چرو بپیوندید

جشنواره 98چرو

جشنواره 98چرو :

با شروع سال جدید خورشیدی 

بازرگانی چرو جشنواره را راه اندازی کرده  است 

که در  جشنواره بازرگانی چرو 

تخفیفات/جوایز/گارانتی /پاداش 

تخفیفات به صورت (روزانه .هفتگی وتایم دار )می باشد 

1-  تخفیفات روزانه :محصولات را برای یک روز به سبد حراجی اضافه میشود . 

2-تخفیفات هفتگی: که محصولات را به مدت یک هفته به سبد حراجی  اضافه می شود.

3- تخفیفات تایم دار: محصوات را برای تایم مشخصی وقید شده به سبد حراجی اضافه می شود.

در سبد حراجی هر محصولی در سبد حراجی اضافه می شود 

جوایز در جشنواره 98چرو:

با خرید در محصولات جشنواره  جوایز تعیین شده اعطا می شود 

گارانتی در جشنواره98چرو :

گارانتی های چرو 

گارانتی نقره ای شامل تمام خدمات  برای محصولات 

گارانتی طلایی شام خدمات دهی ویژه و تعویض وتامین قطعات 

پاداش در جشنواره 98چرو :

برای اعضای و مشتریان فعال /پاداش/در نظر گرفته شده 

که این پاداش شامل  کدعضویت افتخاری می باشد  

 با کد عضویت وارد چرخه فروش وسرمایه گذاری در بازرگانی چرو می شود 

برای چشنواره چرو در تلگرام 

برای جشنواره چرو در اینستاگرام