شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

سینما خانگی و ساندبار

سینما خانگی و ساندبار

یکی از لوازم ضروری و پرمصرف در دنیای امروز

محصولات صوتی و تصویری هستند

در این فایل به انواع محصولات صوتی می پردازیم

1-سینما خانگی

2-اسپیکر

3-ساندبار

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو