شرکت بازرگانی چرو بپیوندید
جستجو

عضویت در بازرگانی چرو

عضویت در شرکت بازرگانی چرو 

با عضویت در کمپین بازرگانی چرو و عضو گیری برای کمپین چرو 

یک کد عضویت دریافت می شود که با کد عضویت 

می توانید هر خریدی در بازرگانی چرو با تخفیفات ویژه انجام داد 

و هم چنین در برنامه های ویژه بازرگانی چرو شرکت کنید 

برنامه های ویژه: 

تجارت انلاین 

صادرات اناین 

واردات انلاین 

سرمایه گذاری انلاین 

خرید جهانی انلاین 

  دریافت کد عضویت برمبنای 

کد استان و کد شهر .شهرستان های و روستا های استان می باشد 

با کد امتیاز دهی که کد امتیاز بر اساس فعالیت شخص در بازرگانی چرو می باشد 

برای عضویت در کمپین 
برای عضویت در بازرگانی چرو

برای دریافت با ما تماس بگیرید

09182122888

08734216235

08734216234

09106886685

09370289532