شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

فرش 700شانه جواهر

فرش 700شانه جواهر

فرش 700شانه گل برجسته جواهر

با 217طرح

تراکم 2550

نخ۲۱/۳لا ۱۰۰٪ اکرلیک

قیمت 12متری 7,500,000تومان

قیمت 9متری 6میلیون تومان

قیمت 6متری 4میلیون تومان

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو