شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

فرش 700شانه دربار

فرش 700شانه دربار

فرش 700شانه گل برجسته دربار

تراکم 2550

هایبالک

قیمت 12متری 8میلیون تومان

قیمت 9متری 6,300,000تومان

قیمت 6متری 4,300,000تومان

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو