شرکت بازرگانی چرو بپیوندید

قرعه کشی چرو

کمپین قرعه کشی چرو 

شرکت در قرعه کشی چرو 

اضافه کردن 50عضو دریافت کد عضویت

اضافه کردن 100عضو شرکت در قرعه کشی 

اضافه کردن 1000عضو دریافت جوایز 

اضافه کردن1200عضوو فروش محصولات با10%سود

اضافه کردن 2000عضووفروش محصولات 30%سود 

جوایز این دوره دریافت یک چرخ گوشت دی سینی ایتالیا قدرت 2500وات رنگ سفید

شروع قرعه کشی و دریافت جوایز 

از تاریخ 1398/04/14

تا تاریخ 1398/05/15

 برای متصل شدن به کمپین از اینجا وارد شوید