شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

هود های لمسی و مکانیکی

هود های لمسی و مکانیکی

در این فایل به هود های شرکت استیل البرز می پردازیم با انواع سبک ها

هود لمسی

هود مکانیکی

هود کنترل دار

هود مخفی

هود توکار

هود روکار

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو