شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

گلیم فرش

گلیم فرش

گلیم فرش های گل برجسته برتر روز

در هر اندازه

قیمت هر یک متر 120هزار تومان

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو