شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

یخچال نوشابه و بستنی

یخچال های فروشگاهی و نوشایخچال و بستنی

در این فایل به یخچال های ایستاده فروشگاه

تک درب و دو درب همراه یخچال های نوشابه ای و بستنی می پردازیم

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو