شرکت بازرگانی تجاری چرو
شرکت بازرگانی تجاری چرو

یخچال کمبی (بالا پایین )

یخچال بالا پایین (کمبی )

در این مقاله به یخچال های کمبی چرو می پردازیم

با 72مدل و طرح

جامعترین و تکمیل ترین فایل یخچال های بالا پایین

از تمام برندهای معتبر جهانی و پرفروشترین برندهای داخلی

قیمت از 5میلیون تومان تا 42میلیون تومان

از سایز 10فوت تا 32فوت

برای هر گونه رهنمایی یا ثبت سفارش

👇👇🏿👇🏾

☎️08734216234

☎️08734216235

📱09182122888

📱09106886685

📱09370289532

پاسخگویی تلگرام 1چرو

پاسخگویی تلگرام2چرو

پاسخگویی تلگرام 3چرو

پاسخگویی وات ساپ 1چرو

پاسخگویی وات ساپ 2چرو

پاسخگویی وات ساپ 3چرو